Scroll Top

Raknes Hage – Jessheim

Enerhaugen Arkitektkontor ble invitert til å utarbeide en mulighetsstudie for to eiendommer sentralt på Jessheim eid av Nordr Norge AS og Jessheim Byutvikling AS. Samlet planområde var på rundt 20 dekar, og mulighetsstudiet skulle vise hovedgrep for området. 

De to tomtene har en sentrumsnær plassering i Jessheim, og blir en del av utvikling av et område som inntil nylig har vært eldre industri. Det ønskes først og fremst å gi rom for gode, trygge nabolag med variert uteoppholdsrom og gode tilbud, men også å etablere funksjoner som er med på å styrke karakteren av sentrumstilbud i dette nye området. 

Disse tilbudene knyttes mot et offentlig torg tilrettelagt for forskjellige mennesker og aktiviteter, som knyttes opp til enden av den nylig opprettede Dampsaga allé. Intensjonen om å skape et landemerke ved dette toget, som kan bli identitetsskapende for området og for Jessheim, ble derfor førende for konseptet. Støy- og solforhold var også avgjørende parameter for hvordan vi mener det er hensiktsmessig å utvikle tomta på beste måte. 

Som typologi ble det foreslått å etablere 3 åpne kvartaler i tillegg til 3 frittstående bygg. De frittstående byggene rammer inn torget, og gis ulikt aktivitetsskapende program. Også utendørs tilrettelegges torget for variert opphold og aktivitet, som «shared space» med prioritet for myke trafikanter. Kvartalshagene er mer private, og blir en sekvens av grønne uterom. Også disse programmeres med mange gode tilbud og møteplasser for beboerne, men får en roligere og mer intim karakter. Bygningene får varierende høyder for å gi mest mulig sol, lys og luft til uterommene og boligene. Samlet vil området kunne innpasse rundt 485 leiligheter, i tillegg til kontor- og næringslokaler, kjellerareal til parkering og fellesfunksjoner som boder, ballbane og kafé.

Status

Mulighetsstudie levert i 2021

oppdragsgiver

Nordr Norge AS og Jessheim Byutvikling AS

kontorets rolle

ARK skisseprosjekt

type

Bolig, kontor, næring, byutvikling

Areal

Planområde ca. 20 daa