Scroll Top

Smestad skole

Smestad skole er i dag en barneskole med 4 paralleller. Skolens bygninger har behov for rehabilitering og det er behov for økt skolekapasitet i området. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for rehabilitering og langsiktig utvikling av Smestad skole. For å utarbeide en helhetlig plan for området er eksisterende Smestad barnehage, Smestadhjemmet sykehjem, veiarealer samt friområder tatt med i planområdet, i tillegg til dagens skoletomt og skolehage.

Det arbeides med to planalternativer. Alternativ 1 innebærer dagens barneskole med 4 klasserekker (B4), bygging av en flerbrukshall for både skole og idrett, og at det på sikt skal være mulighet for å etablere en ungdomsskole med 6 klasserekker (U6) på området. Alternativ 2 innebærer en mulighet for utvidelse av dagens barneskole til seks klasserekker (B6), samt bygging av flerbrukshall for skole og idrett.

Nytt skoleanlegg skal fungere som et møtested i bydelen både i og utenfor skoletid og være et viktig komplement til planlagt fortetting/utvikling på Smestad. Opprinnelige skolebygg fra 1938 skal rehabiliteres og bevares. Ny bebyggelse skal plasseres og utformes slik at kvaliteter i området videreføres i størst mulig grad. Opparbeidelse av uteoppholdsarealer skal sikre et grønnere preg enn dagens, og trafikken skal trekkes ut av skoleområdet. I tilliggende friområder skal naturverdier sikres, og det skal etableres turveier og trygge skoleveier.

Status

Pågående detaljregulering

oppdragsgiver

Oslobygg KF

kontorets rolle

ARK og REG

type

Skole, rehabilitering, detaljregulering

Areal

Eksisterende bebyggelse ca. 9 600 m2 BTA, planområde ca. 100 daa