Scroll Top

Sola Rådhus

Enerhaugen arkitektkontor innleverte august 2015 konkurranseforslag til nytt rådhus i Sola.

I konkurranseprogrammet fra Sola kommune er det stilt krav om at det nye rådhuset skal bidra til en positiv opplevelse i sentrum, tilføre stedet en positiv identitet og danne rammen om nye møtesteder i byen. Rådhuset skal fremstå som åpent og inviterende og sikre kommunen funksjonelle, moderne og miljøvennlige lokaler som bygger opp under samhandling, tverrfaglighet og kontinuerlig forbedringsarbeid. Bygget skal også være fleksibelt, slik at organisatoriske endringer kan skje uten større kostnader, og utformet på slik måte at gammelt og nytt fremhever hverandre.

For å imøtekomme denne visjonen har viutarbeidet forslag til et bygg som er tydelig og enkelt, og samtidig gir gode, romlige kvaliteter.Det foreslåtte byggets fotavtrykk overlapper delvis med det eksisterende rådhuset slik at de to volumene knyttes tett og naturlig sammen via atriet som felles møte punkt. Atriet blir byggets hjerte og får en samlende funksjon, samtidig som det bidrar til å gjøre bygget åpent og oversiktlig. Dette er byggets ankomstpunkt hvorfra besøkende og ansatte blir ledet videre til byggets ulike funksjoner.

Atriet er definert av elliptiske former som skjæres ut av hvert etasjeplan og som forskyves fra plan til plan for å optimalisere lysinnfall til alle etasjer- de dreies etter solens retning, og blir, som hjertet i Rådhuset, til et omdreiningspunkt for Sola. Denne variasjonen bidrar også til å gi bygget en unik romlig kvalitet i tett samspill med solas bevegelse over himmelen gjennom dagen og året. Interiøret preges som fasadene av tre, med varm og menneskelig karakter, samt glass -som gir de fleksible planene også opplevelsesmessig åpenhet.

status

Konkurranseforslag levert i 2015. 

oppdragsgiver

Sola kommune inviterte til åpen plan- og designkonkurranse

kontorets rolle

Prosjekterende arkitekt

type

Konkurranseforslag – rådhus

Areal

13 000 m2

Verdi/Byggekostnad