Scroll Top

Ankerhagen Hamar

Den åpne arkitektkonkurransen for Ankerhagen på Hamar tok utgangspunkt i å bygge opp under Hamars visjon om å framstå som «Innlandets urbane hjerte»

Grep

Området deles inn i fire kvartaler med en grønn miljøakse øst-vest fra Lundbo til det gamle vannreservoaret og en grønn akse fra Ringgata i sør mot nord gjennom området. Krysningspunktet utvikles som områdets «hjerte» med vannspeil, felles hus med boservice, mulige parsellhager, solfylte utearealer for lek og opphold. De to grønne aksene danner felles uterom og gangforbindelse gjennom området. Samtidig brukes det grønne draget til å håndtere både overvann og gråvann lokalt.

Prosjektet er bygget på et fleksibelt system av leilighetsmoduler som er mulig å påvirke og utvide etter behov. Bygningskroppene er satt i et system som gir fleksibilitet både i høyden, bredden og antall leiligheter. Den tyngste bebyggelsen legges til de to nedre kvartalene langs Ringveien. De er utformet som lavblokker med varierende høyder for å optimalisere sol på terreng. Boligene får takterrasser med utsikt, innglassede balkonger, støyresistente fasader, gjennomgående leiligheter og mulig næringslokaler i deler av sokkel.

Under kvartalene mot Ringveien etableres to garasjeetasjer som er felles for hele området med innkjøring fra Brennbakkeveien. Sykkel- og fotgjengeratkomst inn i kvartalene skjermes mot trafikk med egne sykkelhus. Trærne langs Ringveien bevares. Nord for de to urbane kvartalene etableres lettere rekkehus i tunform med gode lek- og oppholdsarealer i midtsonene, samt forhager og takterrasser. Mot områdets grense i nord legges parsellhager, som gir en myk overgang til villabebyggelsen. Når området skal fortettes videre videreføres kvartalsstrukturen, med hagene som et grønt pust imellom.

Fellesrom

Det avsettes plass til ulike aktivitetsrom i bebyggelsen nær viktige uteplasser og forbindelseslinjer i området. De er innpasset det fleksible modulsystemet og kan få plass innen vanlige leilighetsmoduler og vil kunne konverteres fra eller til boligformål om behovene for fellesrom endres. Fellesrommene er et naturlig tema i medvirkningsprosessen under utformingen av området.

Fellesrom kan være alt fra trimrom, verksted eller hobbyrom til spillrom eller servicesentral. Fellesrommene kan også være større festlokaler eller gjesterom for familie som kommer på besøk langveisfra. Eller kanskje det er den nye lokale kaffesjappa? Å legge fellesfunksjoner nært viktige uteplasser og gangforbindelser styrker disse funksjonene og gir en viktig synergieffekt for området.

Mangfold

Prosjektet vektlegger varierte boligtilbud; og har omsorgsboliger med heistilgang blandet inn i bebyggelsen, leiligheter på terreng med rullestolatkomst og startboliger. Variasjon strekker seg fra små toroms leiligheter til middels størrelse treromsleiligheter og til store leiligheter og rekkehus.

Alle er samme på like premisser, der hver enkelt kan delta i felleskapet på sin måte. Ulike fellesrom både inne og ute. Nye bekjentskap stiftes på allmenningen. Gamle samtaler fortsetter sin gang. Der er jeg, der er du, der er vi sammen!

Mulighet å delta eller trekke seg tilbake. Se på aktiviteter i området fra bakkeplan eller ovenfra. Stå nede og se opp på, med beina på bakken og hode i himmelen.

Status

Konkurranseforslag levert 2019

oppdragsgiver

Hamar kommune

type

Nybygg bolig

Areal

16.000 m2