Scroll Top

Sira Sigurds gate

Planområdet ligger i nær tilknytning til Askim sentrum, og innenfor sentrumsformål i kommuneplanens arealdel. Området består av fem småhuseiendommer med en samlet størrelse på ca. 8 daa. Hensikten med planarbeidet har vært å legge til rette for boligutvikling som svarer til kommunens intensjon om fortetting nært sentrum. Med en forventet befolkningsvekst i Askim og planområdets sentrale beliggenhet og nærhet til kollektivtilbud, vil det være naturlig å tilegne området en høyere tetthet, som vil bidra til god bolig- og sentrumsutvikling i Askim. 

Planforslaget legger til rette for etablering av ca. 80 boenheter i leilighetsbebyggelse på inntil 4-5 etasjer. Boligene er tenkt etablert i seks bygningsvolumer som plasseres rundt et indre gårdsrom hvor det tilrettelegges for lekeplasser og felles uteoppholdsarealer i tråd med kommuneplanens krav. Den nye bebyggelsen vil utgjøre en overgangssone mellom sentrumsbebyggelsen i vest og småhusbebyggelsen i øst. Dette sikres blant annet ved at ny bebyggelse forholder seg til eksisterende tomtestruktur og at maksimale kotehøyder forutsetter bruk av skråtaksløsninger. 

Ny reguleringsplan utarbeides for eierne i fellesskap, med forutsetning om at hver eiendom skal kunne bygges ut separat, innenfor rammer for felles tomtedisposisjon og formspråk. Dette på grunn av ulikt tidsperspektiv for utbygging av de ulike eiendommene.  

Viktige tema i planarbeidet har vært sikring av det samlede grepet også ved trinnvis utbygging, støyproblematikk, stedstilpasning av bebyggelsen og kvaliteter i uteoppholdsarealer og langs de tilliggende gateløpene.   

Enerhaugen har også utført arkitektarbeidet for deler av planområdet.  

Status

Reguleringsplan vedtatt desember 2022

oppdragsgiver

Trekanten AS

kontorets rolle

ARK og REG

type

Bolig, nybygg, regulering

Areal

BRA ca. 9800 m2, planområde ca. 8 daa