Scroll Top

Nykirke barnehage

Barnehagen ligger på en tomt øst for et skogkledt, lavere fjellparti, i Horten kommune. Med skogen som en vegg mot vest skapes det et definert landskapsrom for barnehagen og dens uteareal. Det er bevart et skogkledt parti på tomta, samt en skråning med steiner og mosebevokste partier. Dette forsterker et inntrykk av en barnehage i skogen. Øst for barnehagen ligger tettbebyggelsen på Nykirke med lavere bebyggelse.

Parkeringsplassen er lagt på en flat del av tomta, og ønsket var å bevare en liten kolle med variert topografi nord på tomta til spennende og utfordrende lekeareal. Fra parkeringsplassen nås bygget fra porten sørøst for bygget. Den ene småbarnsavdelingen ligger i barnehagens sørøstre hjørne og får egen adkomst under et overdekket parti med plass for vognoppstilling. De to andre avdelingene og personal/vareinngang ligger på nordre del av østveggen, også disse inngangspartiene er overdekkede, også her med plass for vogner.

Småbarnas nærlekeplass er lagt sør for bygningen. Utenfor inngjerdingen ligger en gangsti og mer

uberørt natur. De to andre avdelingene har lekearealet nord for bygningen på et interessant og variert landskapsparti.

Barnehagebyggets hovedform er enkel med pulttak, og teknisk rom på tak. Ut fra hovedformen stikker grupperom og inngangspartier, bundet sammen av flate tak satt inntil hovedformen for å skape variasjon og skjermede uteleke- og oppholdsarealer i tilknytning til arealene inne.

Bygget er kledt med stående panel, og med fasadeplater i ulike grønntoner for å ta igjen fargene fra skogen i umiddelbar nærhet. De grønne tonene i fasaden er gjentatt i vindusforingene inne, og rammer inn landskapet utenfor.

Barnehagen er bygd med tre avdelinger, med mulighet for utvidelse med én avdeling til. To av avdelingene deler garderobe i dag, og det er tenkt at en eventuell utvidelse med én avdeling kan legges slik at denne vil dele garderobe og inngang med den avdelingen som i dag ligger for seg selv.

Personalavdelingen er lagt i byggets sørøstre hjørne mot adkomsten, og rommer varemottak/personalinngang, kontor, møterom, arbeidsrom og personalrom. I den mørke kjernen midt i bygget ligger personalgarderober, lager, rom for renhold og nedre del av teknisk rom.

status

Ferdigstilt 2016

oppdragsgiver

Espira Entreprenør AS

kontorets rolle

Ansvarlig ARK, SØK

type

3-avdelings barnehage

Areal

660 m2 

Verdi/Byggekostnad