Scroll Top

Støperiet barnehage

Støperiet barnehage er innpasset i et tidligere industrianlegg regulert til spesialområde (bevaring). Ved oppstarten i 1890 var bygningen nettopp et støperi, Hasle Brug. Etter at Oslo Kommune overtok bygningsmassen flyttet mange ulike virksomheter inn, noe stedet bar preg av. Anlegget besto ved planleggingsstart av flere industribygninger med ulike nivåer og etasjehøyder som var satt sammen. Bygningsmassen var nedslitt og skadet.

 

Vår oppgave var å prosjektere en ny kommunal basebarnehage i 2 etasjer for 305 storbarnsekvivalenter. Det tilsvarer en 17-avdelings barnehage.

 

Planleggingen startet i 2008. Utfordringene lå både i å innpasse en så stor barnehage på eiendommen, i å definere og utforme en så stor basebarnehage og i å innpasse barnehagen i en vernet bygning. Vi så en utstrakt brukermedvirkning i både programmering og utforming av barnehagen som viktig for å få et godt resultat. Løsninger ble valgt gjennom en tett prosess med bydelen og med barnehagelærere som også skulle drifte barnehagen.

I tett dialog med Byantikvaren er de opprinnelige teglsteinsveggene med høye smale industrivinduer beholdt, mens alt det indre er skiftet ut.

Det vernede industribygget ble supplert med et tilbygg med innganger, grovgarderober og hjemmebaser. Dette fikk omtrent samme utstrekning som et tidligere tilbygg. Det nye tilbygget har et enkelt og moderne men samtidig røft uttrykk som fremhever det vernede bygget. Høye vinduer med enkel detaljering gjentar svarer til de gamle fabrikkvinduene.

 

Barnehagen er planlagt som en basebarnehage med hjemmebaser og forskjellige fellesrom. Den er i praksis organisert som to ganske like barnehager som ligger i hver sin etasje over hverandre. Hjemmebasene og noen felles temarom er gruppert rundt fire sentrale torg.

Midt i den sørlige halvdelen av fabrikkbygget ligger et innglasset atrium. Atriet er et felles orienteringspunkt som gir kontakt mellom etasjene. Det gir godt med lys til de omkringliggende fellesområdende, som både er lekeområder og møteplass for foreldre, barn og ansatte.

I atriet er det et stort kunstig tre, med «hytte i treet». Treet er et kunstprosjekt av Jan Christensen og Marius Dahl, vunnet gjennom en konkurranse i regi av Kulturetaten.

 

Anlegget ligger i skrånende terreng, og begge etasjene har adkomst fra bakkeplan. Internt i etasjene ble nivåforskjellene tatt med en rampe som forbinder torgene og hjemmebasene med ulike spesialrom som atelier, gymsal, mediatek/bibliotek og personalfunksjonene.

 

Utearealene brukes av beboerne i området på kveldstid, og nivåforskjellene her er tatt opp av ramper og et amfi. Et tilfluktsrom ble utnyttet som lager og fundament for en paviljong med overdekkede lekearealer.

Utarbeidelsen av konsept og skisseprosjekt, forprosjekt, rammesøknad samt underlag for tilbudsbeskrivelse og tilbudsinnhenting ble gjennomført med omsorgsbygg KF som oppdragsgiver.

I byggefasen ble vi tiltransportert totalentreprenøren Hent, og på oppdrag fra dem fortsatte vi som søkere og prosjekterende for arkitekturprosjektering, gjennomføring av BIM-prosjektering, samt oppfølging i hele byggeperioden.

 

Støperiet barnehage var kandidat til Oslo kommunes arkitekturpris i 2013.

Status

Ferdigstilt 2012

oppdragsgiver

Oslo kommune Omsorgsbygg KF, Hent AS

kontorets rolle

Ansvarlig ARK, SØK

type

Nybygg/revitalisering barnehage

Areal

3 500 m2

Verdi/Byggekostnad

135 000 000,-