Scroll Top

Lambertseter skole

Lambertseter barne- og ungdomsskole ble bygget som del av Lambertseterutbyggingen, som regnes som Oslos første drabantby. Skolen ble oppført i 1953-57 etter tegninger av arkitekt Fredrik Winsnes. Skolens første byggetrinn var en-etasjes paviljonger som skilte seg fra «institusjonspreget» i samtidens skolebygninger. I 1955 ble skolen bygget ut med hovedbygningen i betong, tegl og to etasjer.

Lambertseter skole representerer det beste fra 1950-tallets offentlige byggeri, og gjenspeiler på en god måte de nye arkitektoniske strømningene innfor den skandinaviske humanistiske modernismen. Skolen representerer også de nye strømningene innen pedagogisk tenkning som kom til uttrykk rundt 1950. (Verneplan for Osloskolene, 2011).

Skolen er vurdert å ha høy bevaringsverdi. I tillegg har den stor miljøverdi i sin sammenheng med omgivelsene, samt høy formautentisitet. Skoleanlegget med unntak av senere oppført gymbygning (1961) og nybygg i vest (1995) er registrert i byantikvarens gule liste som bebyggelse med bevaringsverdier.

Skolen har i dag behov rehabilitering, og Enerhaugen Arkitektkontor arbeider med forprosjekt og reguleringsprosjekt for rehabilitering og utvidelse av skolen. Hoveddelen av den opprinnelige bygningsmassen skal bevares og rehabiliteres, mens senere tillegg planlegges erstattet med ny bebyggelse. Anlegget er omfattet av sterke vernehensyn som utløser krav om konsekvensutredning for kulturminner. Skolen skal opparbeides med høy kvalitet, og styrkes som en kultur- og samlingsarena for nærmiljøet.

Enerhaugen innehar rollene: ansvarlig arkitekt, ansvarlig for mulighetsstudiet, skisseprosjekt, forprosjekt, fagkyndig regulering og ansvarlig for arkitekturprosjektering.

Historiske bilder er tatt av fotograf Truls Teigen.

Status

Pågående forprosjekt og detaljregulering

oppdragsgiver

Oslobygg KF

kontorets rolle

Ansvarlig ARK og REG

type

Skole, rehabilitering, kulturminnevern, forprosjekt og detaljregulering

Areal

Eksisterende bebyggelse ca. 9 200 m2  BTA, planområde ca. 29 daa