Scroll Top

Nøklevann skole

Kapasitetsutvidelse og rehabilitering av vernet barneskole på Bøler til 3 parallell barneskole i nær tilknytting til Østmarka.

Som representant for 60-tallets skolearkitektur har Nøklevann skole høy verneverdi. Byantikvaren anser anlegget som meget godt bevart og skoleensemblet er oppført i «Verneplan for Osloskolene». Anleget består av 3 bygninger koblet sammen via letak som danner en skolegård i midten. Hovedbygget (bygg A) er avtrappet over tre etasjer og byggets størrelse brytes dermed ned i mindre elementer. Anlegget preges av gule teglskiver som avgrenser paviljongene fra hverandre. Fasadene er ellers kledt i mørkt treverk og preges av en tydelig rasterfasade. Gymsalen (bygg C) er en kombinasjon av teglskiver og volum i samme formspråk og materialbruk som undervisningsbyggene.

I tett dialog med byantikvar allerede i tidligfase har man kunnet komme frem til en aksept for å erstatte eksisterende bygg B med et større nybygg for å møte fremtidig økt elevmasse og for å etablere spesialutstyret rom som mangler på skolen i dag. Volumoppbygging, materialbruk og plassering av nytt bygg B er utarbeidet for å harmonisere med resten av skoleanleggets karakter. Nybygget oppføres med utgangspunkt i samme plassering som opprinnelig bygg B, men får et lengre fotavtrykk og 3 etasjer over terreng, mot 1 etasje i dagens situasjon. Prinsipp for volumoppbyggingen, med nedtrapping av bygningsvolumet fra tre til en etasje mot ballplassen, og utforming av fasaden er gjort i dialog med Byantikvaren og viderefører de viktigste elementene fra eksisterende anlegg. Byggets hovedinngang vil være i forlengelsen av eksisterende overbygg mot Bygg A og nybyggets fasade mot nord med to tydelige volumer henspiller på gymnastikkbygningen.

Under prosjekteringen har det vært fokus på klimagassutslipp. Bærekonstruksjonen vil utføres i trekonstruksjoner, her er det valgt en kombinasjon av limtre og CLT for å ivareta krav til fleksibilitet og dagslys.

Skolen er prosjektert med mindre ressurskrevende ventilasjonsløsninger og ombruk av materialer etter riving har vært et stort tema i forprosjektfasen. Det ble blant annet gjort et pilotprosjekt i samarbeid med Sintef for å undersøke om eksisterende tegl kunne skjæres ut i skiver og gjenbrukes. Det var den dessverre ikke egnet til, men prosjektet har likevel gitt oss verdifull erfaring på området.

Etter at nybygget er på plass skal Gymbygget bygg C rehabiliteres komplett innvendig. Det vil bli etablert et nytt aktivitetsrom for kroppsøving og nye garderober.

I deler av det eksisterende hovedbygget (bygg A) gjennomføres det ombyggingsarbeider for å i hovedsak gi en god organisering av undervisningsrommene, etablere elevgarderober i egne rom, utvide areal for arbeidsrom og å gi en samlet organisering for skolens administrasjon. Bygget vil etter tiltak romme hjemmeområder for fire klassetrinn, skolens administrasjon, personalrom, bibliotek og skolehelsetjeneste.

Skolens elevkapasitet etter gjennomførte tiltak vil være 630 elever.

Status

Under bygging 2020

Kontorets rolle

Ansvarlig arkitekt og ansvarlig søker

oppdragsgiver

Undervisningsbygg Oslo KF

Entreprenør

Georg Andresen & Sønner AS

type

Skole, både nybygg og rehabilitering, vernet skoleensemble

Areal

  • Samlet brutto gulvareal (BTA) for hele tiltaket 9080 m2, fordelt på:

Bygg A, ombyggingsarbeider: 4628m2 BTA

Bygg B nybygg massivtre: 3770 m2 BTA

Riving av eks bygg B ca 1600m2

Bygg C, rehabilitering og ombygging: 1290 m2 BTA