Scroll Top

Aurveien 70

Aursmoen sentrum i Aurskog-Høland kommune har opplevd økt tilflytning og utbygging rundt sentrumskjernen de senere år, men til tross for dette har det skjedd begrenset med utbygging i sentrum når det gjelder boligfortetting og næringsutvikling. For å opprettholde og videreutvikle handels- og servicetilbudet på Aursmoen, samt skape et attraktivt og levende sentrum, har det i lengre tid vært målsetning om å bygge flere boliger sentralt.

I forbindelse med utviklingen av en tomt i nær tilknytning til Aursmoen sentrum, har Enerhaugen Arkitektkontor vært engasjert som plankonsulent for gjennomføring av reguleringsarbeidet, samt utarbeidelse av skisseprosjekt for utforming av området.

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for bolig- og sentrumsutvikling for Aurveien 70-74 for oppføring av leilighetsbebyggelse med næringslokaler i 1. etasje. Som grunnlag for planforslaget ble det gjennomført et detaljert mulighetsstudie/skisseprosjekt, med ulik utforming av sentrumsbebyggelse med boliger og næringslokaler, samt omlegging av tilliggende gangforbindelser, veier og torg. Det foreslås en åpen kvartalsstruktur i 6 etasjer for boliger med næringslokaler på gateplan, hvor det skapes et indre gårdsrom for lek og opphold. Det vil kunne innpasses rundt 55-60 leiligheter med varierte størrelser.

Ved utbygging av kvartalet og opparbeidelse av tilliggende gatestrukturer vil en skape en «urban» situasjon, hvor dagens utflytende parkerings‐ og næringsareal blir erstattet av moderne bebyggelse, gateløp med utadvendte næringslokaler, samt nye byrom og møteplasser. Økt fortetting og boligutbygging i sentrumskjernen vil på sikt bidra til styrking av sentrumsområdet og Aursmoen som tettsted, og dette prosjektet kan ses på som første steg i ønsket sentrumsutvikling.

Status

Plan vedtatt september 2021

oppdragsgiver

Aurveien 70 AS

kontorets rolle

ARK og REG

type

Bolig, sentrumsutvikling, nybygg, regulering

Areal

Planområde ca. 4 daa