Scroll Top

Skjelfoss Korn

Næringsarealene til Skjelfoss Korn i Hobøl kommune var tilnærmet fult utbygd, og kapasiteten mht. mottak for kornlagring var sprengt. Med økende etterspørsel for levering av flere kornprodukter og økt mengde fra regionale bruk, ønsket Skjelfoss Korn å tilrettelegge for utvidelse av dagens lagerkapasitet.

Det var ønskelig å tilrettelegge for oppføring av nye kornmagasin, som vil rage noe høyere enn eksiterende magasin. Ønsket utvidelse bidrar til at virksomheten kan øke lagringskapasiteten, utnytte dagens produksjonskapasitet i tørke- og sorteringsanlegget, åpne for mottak/håndtering av flere kornprodukter, samt øke kapasitet for salg og utkjøring av såkorn til lokale kunder i en hektisk vårsesong.

Næringsområdet var uregulert, og på grunn av at tiltaket medfører en utvidelse av avsatt næringsområde i kommuneplanens arealdel, ble det stilt krav til detaljregulering. Enerhaugen Arkitektkontor har vært engasjert i reguleringsarbeidet med formål om å tilrettelegge for en utvidelse av næringsområdet, for innpassing av ytterligere kornmagasin og utvendig lagerplass, samt å forbedre forholdene for intern ut- og inntransport.

Status

Plan vedtatt i 2019

oppdragsgiver

Skjelfoss Korn AS

kontorets rolle

REG

type

Næring, regulering

Areal

Planområde ca. 16,4 daa