Scroll Top

Åskollen skole

Bygningen over to plan og er plassert i den østlige delen av det eksisterende skoleområdet, et sted hvor den opptar lite av skolens uteoppholdsareal og samtidig en plassering som avgrenser dagens skolegård og skoleanlegg mot øst. Bygningen er lagt i retning nord-syd og strekker seg som en bro fra den flotte kollen i syd, mot nord. For å ivareta den viktige eksisterende adkomstveien til skolen fra øst, er bygningen åpen i første etasjeplan mellom biblioteket og kollen. Dette gir foruten å åpne skolen mot denne adkomsten også et godt uterom under tak. Hovedvolumene består av et langt element med klasserom og grupperom, dette elementet går fra å være i 2 etasjer i nordenden til å være en etasje i syd. Det er på vestsiden av dette elementet lagt til innganger og garderober både i nord- og i sydenden. Biblioteket ligger som en egen boks på midten av bygget. Det er fire hovedinnganger til skolebygget, en i sydenden på 2. etasjeplan og tre på 1. etasjeplan. Se for øvrig vedlagte tegninger. Både bygningens volum og dimensjoner er tilpasset til eksisterende bygg, naboforhold og
tomtesituasjon. Prosjektet skaper en «fondvegg» /ende på skolegården, men aktiviserer samtidig et noe ubrukbart areal og gir adkomsten fra øst et løft. Materialer, proporsjoner og fasadeuttrykk gjenspeiler øvrige eksisterende bygg, men er tolket på en ny måte med mer lekenhet i fasadeutrykk og vindusplasseringer. Utformingen av bl.a. gårdsrommet under tak og amfi i skråningen skaper nye og spennende oppholdskvaliteter, disse supplert med bibliotekets åpenhet og nærhet til utearealene, skaper åpenhet og kontakt mellom ute- og innerommet og gir prosjektet en «letthet» i uttrykket.

Drammen Kommunes Arkitekturpris – Hedrende omtale.

status

Ferdigstilt 2013

oppdragsgiver

Drammen kommue, Drammen Eiendom KF

kontorets rolle

Ansvarlig ARK, SØK

type

Barneskole 1. – 7.trinn

Areal

BTA 2200 m2

Verdi/Byggekostnad

80 000 000,-