Scroll Top

Sophies Minde

Sophies Minde er et tidligere ortopedisk sykehus ved Carl Berners plass i Oslo, som opprinnelig var et bryggeri oppført på slutten av 1800-tallet. Deler av bygningen har siden 2006 fungert som en midlertidig barnehage, mens store deler har stått tom med begrenset vedlikehold. Oslobygg planlegger nå for at bygningen skal benyttes som barnehage med inntil 20 avdelinger og som bydelshus for bydel Grünerløkka, med blant annet helsestasjon, sosiale tjenester og administrasjon. Bygningen er en del av et større planområde som også omfatter den gamle løkkebygningen Villa Sorgenfri som for tiden står tom, med det tidligere hageanlegget og en allé som tilhørte denne. I tillegg inngår ytterligere ubebygde arealer nord for alléen samt parken Bülow-Hanssens plass sør for Sophies Minde. Samlet planområde er på ca. 21,5 daa.

De to bygningene innenfor planområdet er bevaringsverdige og skal sikres ny bruk gjennom ny reguleringsplan. Bestemmelser sikrer muligheter for enkelte inngrep i Sophies Minde-bygningens fasader, for å skape funksjonelle løsninger for de nye funksjonene. Det er også betydelige naturverdier i områdets store løvtrær, som er registrert som naturtype A-område (store, gamle eiker med nasjonal verdi) og C-område (lindeallé med lokal verdi). Planarbeidet skal sikre ny og varig bruk, som tar hensyn til både bygningenes og uteområdenes kvaliteter og tålegrenser. Området skal samtidig åpnes opp for allmennheten og bidra til å aktivisere strøksgaten Trondheimsveien direkte øst for Sophies Minde og parken Bülow-Hanssens plass sør for bygningen.

Viktige plantema i tillegg til bevaringsspørsmålene er håndtering av støy, trafikksikker adkomstløsning til barnehage og sikring av kvaliteter i uteoppholdsarealer. Det har vært omfattende samarbeid og møtevirksomhet med Byantikvaren og Bymiljøetaten for å komme frem til løsninger som hensyntar bevarings- og naturverdier samtidig med utvikling for bruk.

I tillegg til reguleringsarbeidet er Enerhaugen Arkitektkontor ansvarlig arkitekt i prosjektet. Forprosjektet foregår parallelt med reguleringsarbeidet.

Grindaker AS er landskapsarkitekter i prosjektet, og har utarbeidet utomhusplan og illustrasjoner av uteareal.

Status

Pågående – arbeid med planforslag og forprosjekt

oppdragsgiver

Oslobygg KF, Oslo kommune

kontorets rolle

Ansvarlig ARK, SØK og REG

type

Barnehage, bydelshus, rehabilitering, forprosjekt og detaljregulering

Areal

Eksisterende bebyggelse ca. 15 000 m2, planområde ca. 21,5 daa