Scroll Top

Haugerudveien 77

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for transformasjon av et område med stort potensiale og svært attraktiv beliggenhet for etablering av boliger på Haugerud. Eksisterende varmesentral rives, og det foreslås etablert et boligbygg på 6 til 8 etasjer med muligheter for ca. 40-45 leiligheter. Alle leilighetene foreslås med privat uteplass, og alle leilighetene vender mot Østmarka slik at naturkvalitetene kan oppleves fra boligene.

Bygget foreslås plassert langs nordøstsiden av eiendommen slik at leilighetene og uteoppholdsareal får best mulige solforhold og kvalitetene ved tomten utnyttes. Felles uteområde vil være orientert mot sør og vest, og være skjermet for all trafikk. Uteoppholdsarealet går naturlig over til Østmarka som ligger på samme nivå. Parkeringskjeller foreslås etablert under bebyggelsen og uteareal, med adkomst fra vest.

Skissert prosjekt viser at volumene trappes ned mot Østmarka. Med åtte etasjer på det høyeste, holder bygget seg under høyblokkene og trekronene som dominerer området. Den arkitektoniske utformingen søkes tilpasset eksisterende bygningsmiljø ved at bebyggelsen er orientert slik at gavlsiden er vendt mot høyblokkene og bygget fremstår som et punkthus mot vest.

Planområdet ligger på Haugerud i bydel Alna. Tomten ligger tett inntil Østmarka i randsonen av et veletablert boligområde, og med nær tilgjengelighet til skoler, barnehager, idrettsanlegg og lokalsenter med diverse handels- og servicetilbud, samt til kollektivknutepunkt. Innenfor planområdet ligger det i dag en varmesentral som ikke har vært i bruk siden 2020, da borettslagene gikk over til fjernvarme. I 2021 kjøpte OBOS varmesentralen med hensikt å omregulere og transformere eiendommen for boligutvikling. Enerhaugen Arkitektkontor er engasjert for å bistå i arbeidet, og har utarbeidet en mulighetsstudie som legges til grunn for videre planarbeid.

Status

Pågående detaljregulering

oppdragsgiver

OBOS Infill AS

kontorets rolle

ARK og REG

type

Nybygg bolig og detaljregulering

Areal

Planområde ca. 3 800 m2