Scroll Top

Sangereidåsen barnehage

6-avdelings barnehage i nytt boligbyggefelt, Sangereidåsen i Lillesand kommune. Tomten er avlang, liggende på tvers i skrånende terreng mot sør. Det er en flott utsikt sør-sørøst der man kan se helt ned til fjorden.

 

Barnehagens parkeringsplass er plassert vest på tomta, med bygget inntil parkering og adkomst. Bygget har en åpen L-form der hver bygningsarm inneholder 3 avdelinger med tilhørende garderober, stellerom og grupperom. Der disse armene møtes ligger felles lekearealer fordelt mellom tumlerom, forskerrom, og et større spiserom som også kan brukes til variert lek. Kjøkkenet henvender seg ut til fellesrommet med en luke i veggen slik at barna kan være med på matlagingen. Personalfunksjonene er plassert i bakkant av felles lekerom, og har direkte adkomst fra parkeringen. Det at denne adkomsten er holdt adskilt fra resten av barnehagen gjør at personal, varelevering, og eksterne møter med foreldre og andre kan foregå uten å forstyrre hverdagen til barna.

 

Barnehagen har to hovedadkomster for barna, én i hver «arm», med en felles utendørs adkomstsone i vinkelen på bygget. Formen på bygget gjør at utearealet deles opp i ulike rom med varierende grad av lukkethet og beskyttelse. Den store tomta gir mulighet for variert lek, og eksisterende landskapstrekk er forsøkt bevart i størst mulig grad for å gi naturlek i kombinasjon med opparbeidede lekearealer. Det går bl.a. et lavbrekk fra nord til sør på tomta, og dette kan fungere som flomvei over tomta ved høy vannføring. Det blir da en naturlekeplass der man kan leke med vann ved kraftig regn. I tillegg skaper disse lokale høydeforskjellene naturlige akebakker.

 

Barnehagen har ulike sprang i fasaden som bryter opp volumet. Med en kombinasjon av ulike materialer skapes også ulike uttrykk rundt bygget.

Omkringliggende planlagte boliger består av et variert materialbruk, men i hovedsak en kombinasjon av stående og liggende trepanel. Siden dette er en barnehage ønsker vi å bruke farger i større grad og har derofr benyttet en kombinasjon av trepanel og fargede fasadeplater. Ulike farger knyttet til ulike avdelinger, fellesrom og personal skaper en identitet og tilhørighet, samtidig som det gjør det enklere å orientere seg. Et grep som går igjen i de omkringliggende boligene er avrundede hjørner, noe som vi også benytter oss av på de utkragede takene rundt barnehagen.

Status

Ferdigstilt 2019

Kontorets rolle

Ansvarlig søker, ansvarlig arkitekt fra skissefase til ferdigstilling. Oppfølging byggeplass.

oppdragsgiver

Espira Entreprenør AS

type

Barnehage, nybygg

Areal

BTA = ca 1000 m2