Scroll Top

Granitten

Utleie- og seniorboliger i Groruddalen 

Granitten er en del av sosial og bærekraftig boligutvikling i Groruddalen, og blir et livlig og attraktivt nytt nabolag på Furuset! 

Det første byggetrinnet består av fem nye boligblokker med totalt 155 leiligheter, samt en sammenhengende sokkel med parkering under terreng og forretningslokale mot Granstangen. Boligblokkene er tiltenkt mindre utleieleiligheter med langsiktige og ansvarlige utleiere. Den innledende analysen i planarbeidet viste at det er et stort underskudd av nettopp dette i Groruddalen.  

Byggetrinnet vil kranse om et felles parkanlegg og torg mot Granstangen, og ligge høyere i landskapet enn resten av den planlagte bebyggelsen. Husene fra veikrysset Karihaugveien/Granstangen og langs Karihaugveien vil bindes sammen med transparente støyskjermer for å begrense støy fra E6. Dette er tiltak som også vil gjøre området stillere for allerede eksisterende bebyggelse. Mellom husene planlegges det skjermet adkomst, og pent opparbeidede uterom som åpner seg mot park. Svalganger er del av den arkitektoniske utformingen og vil ha en høy estetisk og bruksmessig kvalitet som uteoppholdsareal for hver boenhet.  

I det andre byggetrinnet planlegges det 121 seniorboliger fordelt på to bygg med tilhørende felles fasiliteter på bakkeplan. Variasjonen av effektive leilighetstyper gjør at leilighetene blir tilgjengelige for flere seniorer. Samtidig er det planlagt gode fellesarealer; bevertning, seniorsenter og grendehus, som tilrettelegger for en sosial hverdag for alle. Seniorboligene plasseres mellom parken og torget, noe som også gir gode rammer for trivsel. 

Hele området vil framstå som helhetlig med tegl som gjennomgående hovedmateriale, i varme fargetoner som passer godt sammen. Byggene komplementeres videre med en balansert fargepallett på trepanel, plater og rekkverk, slik at hvert enkelt bygg får sin egen identitet innenfor helheten. 

I begge byggetrinnene legges det vekt på gode fellesområder, med parkanlegg og torg tilgjengelig for alle, samt at fasadevegg langs Granstangen vil gis en kunstnerisk utsmykking av høy kvalitet.  

De to byggetrinnene vil utgjøre et løft for området, hvor det attraktive nye nabolaget knytter seg på bygaten til Furuset senter.  

Enerhaugen har i dag rammeavtale med JM, og vi er slik som JM, opptatt av sosial og bærekraftig boligutvikling. Vi er stolte av å være med på å tilrettelegge for et sosialt og godt liv i det som vil bli manges nye hjem på Granitten.  

Status

Rammetillatelse sendes inn medio mars 2023

oppdragsgiver

JM AS

kontorets rolle

ARK og SØK

type

Bolig, nybygg

Areal

Bolig10.561 m2 BRA

Forretningslokaler 1.311 m2 BRA,