Scroll Top

Nye Haukåsen skole

Enerhaugen Arkitektkontor vant sammen med ZINC interiørarkitekter konkurransen om en byomfattende spesialskole for multifunksjonshemmede barn, med undervisningstilbud fra barnehagenivå til videregående. Siden høsten 2019 har teamet, sammen med byggherre Oslobygg KF, arbeidet med forprosjektering og regulering. Reguleringsplanen ble vedtatt mars 2023.

Enerhaugen Arkitektkontor har blitt tiltransportert som ansvarlig søker og ansvarlig arkitekt for videre detaljprosjektering, som skal påbegynnes des/jan 2023/24.

Den nye skolen og barnehagen skal plasseres på tomten til tidligere Stig skole på Haugenstua. Tidligere reguleringsplan ga ikke rom for det nye anlegget, og området måtte dermed omreguleres for å legge til rette for ny bruk og utnyttelse. Det samlede planområdet er på 33 daa, og av dette utgjør skoletomten ca. 19,5 daa. Aktuelle problemstillinger i reguleringsfasen har vært erstatningsarealer for friområder, hensyn til bevaringsverdig nabobebyggelse, etablering av gode uteoppholdsarealer for brukergruppen, håndtering av faresone for høyspent med tilhørende magnetfelt, støyforhold og omlegging av gang- og sykkelveier.

Skolen utformes som en u-formet bygningskropp organisert rundt et sentralt torg, og tilpasses terrenget slik at begge hovedetasjer får direkte utgang til uteoppholdsarealer. Torget består av et lyst og luftig adkomsttorg, et vrimleareal med en sentral rampe og et flott atrium med sansehage. Fellesfunksjoner er plassert rundt torget. Elevene kommer til skolen via den overdekkede hovedinngangen i nord og beveger seg til skolebasene via det innvendige torget. Bygget forholder seg til begrensningene gitt av høyspentledning og vannledning, og er utformet som en skjermende rygg mot støy med det høyeste volumet mot nord. Den østlige delen av uteområdet er ubebygd, men skjermes for støy av ny støyskjerm ved avkjøringsrampe fra Østre aker vei.

Prosjektet har ambisiøse miljømål, og det planlegges blant annet solceller kombinert med grønne takflater. Skolens særskilte funksjon og bruk gjorde at normer og føringer for arealer for adkomst og parkering, herunder sykkelparkering, som vanligvis gjelder, måtte vurderes særskilt. Det ble gjennomført et medvirkningsmøte med beboere i området, som ga gode innspill og informasjon om bruk og ønsker for området. Reguleringsplanen sikrer at allmennheten har gjennomgangsmulighet over skoletomten sør for bygningen til enhver tid, og tilgang til skolens uteoppholdsarealer etter åpningstid. I tillegg planlegges det funksjoner inne i skolebygningen som basseng og gymsal, som kan brukes av foreninger på kveldstid.

Status

Reguleringsplan vedtatt mars 2023. Oppstart videre detaljprosjektering des/jan 23/24.

Kontorets rolle

Ansvarlig ARK, SØK og REG

oppdragsgiver

Oslobygg KF, Oslo kommune 

type

Spesialskole og -barnehage, nybygg

Areal

BRA ca. 14 600 m2, planområde ca. 33 daa