Scroll Top

Haugen Skole

Prosjektet omfatter totalrehabilitering av tre eksiterende bygninger på Haugen skole, samt oppføring av et nytt skolebygg med passivhusstandard. Skolen ble utvidet fra 2-parallell 1.-10.klasse til en 4-parallell 1.-7. barneskole som gir plass til 840 elever og blir dermed en av Oslos største barneskoler.

Hensynet til de gjeldende vernekrav har lagt sterke føringer for rehabiliteringsprosjektet. Byggene fra midten av 70-tallet har fått beholde sitt karakteristiske særpreg i møte med moderne tekniske løsninger. Det tekniske anlegget har blitt oppgradert i sin helhet og et velfungerende samarbeid mellom de ulike fagene har vært vesentlig for å innfri de gjeldende krav innenfor trange rammer. Store deler av ventilasjonsanlegget er lagt under bakken og løsninger er skreddersydd for å passe til den eksisterende bygningsmassen. Det er også etablert en ny romstruktur i deler av byggene, tilpasset endret bruk. Eksisterende fasader har til dels blitt etterisolert, men utformingen er bevart. Med den planlagte elevutvidelsen ved skolen var det også behov for et nybygg. Nybygget har et moderne formspråk, men tilpasser seg til det eksisterende anlegget. Grendeskolen representerer på mange måter prosjektets ytterpunkter med sine karakteristiske limtrebjelker, overlys og sparsomme høyder. Bygget star i dag fram som et teknisk fullverdig skolebygg, hvor både interiør og eksteriør fortsatt evner å formidle byggets opprinnelige intensjoner.

Status

Nybygg og Hovedbygg ferdig 2015/16. Grendeskole og Gymbygg ferdig 2017

oppdragsgiver

Undervisningsbygg Oslo KF/Asker Entreprenør (TE)

kontorets rolle

Ansv. ARK, PGL og Ansv. SØK

type

Skole. Vernet Hovedbygg og skoleensemble

Areal

Hovedbygg 4300 m2
Grendskole 1500 m2
Gymbygg 1000 m2
Nybygg 1600 m2

Verdi/Byggekostnad

Kontraktsverdi
ca. 220 mill NOK
eks. mva.