Scroll Top

Grønvollkvartalet

Grønvollkvartalet er et komplekst byutviklingsprosjekt sentralt på Helsfyr i Oslo. Kvartalet omkranses av bevaringsverdige Fyrstikktorget, Grønvold gård og Grønvold Hageby. Området ønskes transformert fra et næringsområde med stor grad av bilbasert næring i form av lager, industri og kontor til et bykvartal med blandet formål med hovedvekt på bolig. Totalt foreslåes ca. 48 000 m2 bolig, næring og allmennyttige funksjoner på eiendommene til Nordr AS og Oslo Areal. Enerhaugen har ansvar for prosjektering- og reguleringsarbeidet i prosjektet.  

Grønvollkvartalet ligger tett opp mot et av Oslos største kollektivknutepunkt, der overordnete føringer som kommuneplan og Strategisk plan for Hovinbyen legger til rette for fortetting og bymessig utvikling. Et av prosjektets viktigste oppgaver er å etablere en bymessig helhet, som bidrar positivt til områdets identitet og legger til rette for etablering av attraktive virksomheter for områdets brukere og beboere. Plangrepet legger til rette for en bebyggelsesstruktur formet som et storkvartal omkring et skjermet gårdsrom med gode oppholdskvaliteter. Det skal etableres en sentral strøksgate innenfor planområdet, som del av et finmasket gatenett i det større byområdet. I tillegg etableres ytterligere gjennomgangsmuligheter, som forbinder det nye kvartalet og tilliggende bebyggelse med kollektivknutepunktet og øvrige funksjoner på en bymessig måte, i tråd med overordnede planer. Disse forbindelsene, med ulik karakter, åpner opp området for fotgjengere og syklister, og skal gjennom utformingen skape gode steder for både møter, opphold og aktiviteter. 

De eksisterende bygningene innenfor planområdet er bygget i perioden fra slutten av 1960-årene til begynnelsen av 1980-årene. Bygningene er konstruert i stå og betong, med teglforblendet fasade, og består av industri- lager- og kontorbebyggelse i 3-8 etasjer. Bygningsstrukturen, med blant annet store lagerarealer, gjør det vanskelig å konvertere bebyggelsen til ny bruk, og den vil derfor rives i sin helhet. Det planlegges for gjenbruk av både bygningsmaterialer og rivningsmasser på stedet.  

Boligbebyggelsen utformes som et storkvartal omkring et skjermet gårdsrom med varierte og romslige uteoppholdsarealer. Her reguleres barnehage med fire avdelinger, med uteoppholdsarealer skjermet fra støy og trafikk. Det skal være variert boligsammensetning med inntil 400 boliger, samt utadrettede funksjoner i førsteetasjene mot de nye gaterommene. Mot Grensesvingen og T-banestasjonen bygges et nytt kontorbygg som kobles til eksisterende kontorbebyggelse i Grensesvingen 7. Kontorbygget planlegges med 12 etasjer, og vil markere starten på den nye strøksgaten. Storkvartalet tilpasser seg høydemessig tilliggende bebyggelse med de laveste høydene mot Grønvold gård i nordvest, og stiger til 10-13 etasjer mot den mer urbane situasjonen mot Grensesvingen i sørøst. Den nye bebyggelsen tar opp den utstrakte bruken av tegl i den tidligere industribebyggelsen som fasademateriale. Takflatene skal i stor grad brukes som grønne fellesarealer bundet sammen med broer mellom byggene. 

I en tidlig fase av prosjektutviklingen har LÉVA Urban Design utarbeidet en sosiokulturell stedsanalyse av Helsfyr, i 1 km radius rundt prosjektområdet. Den sosiokulturelle stedsanalysen var et viktig grunnlag til arbeidet med både programmering av funksjoner og forståelse av stedsidentiteten, og dannet også grunnlag til en utvidet medvirkningsprosess med lokale aktører og befolkningen. Det har også blitt gjennomført et omfattende medvirkningsarbeid i området, som har bidratt til utformingen av planforslaget. 

I tillegg har det vært samarbeid med Urban Jungle, som utarbeider en masterplan for næringsarealene. Planen skal sikre best mulig forutsetning for etablering av attraktive virksomheter, som bidrar til at storkvartalet og området omkring vil kunne utvikle seg til et spennende og levende område. 

Landskapsarkitekt for utforming av strøksgater og gårdsrom har vært IN´BY AS. 

Illustrasjoner: Brick Visuals 

Status

Pågående. Reguleringsplan vedtatt april 2022.

oppdragsgiver

Nordr AS / Oslo Areal

kontorets rolle

Ansvarlig ARK og REG

type

Byutvikling, bolignæring, regulering

Areal

BRA ca. 48.000 m2, planområde ca. 18 daa