Scroll Top

Hotel Union Øye

Enerhaugen Arkitektkontor ble engasjert i 2019 for gjennomføring av reguleringsendringer og arkitektarbeider ved utvidelsen av Hotel Union Øye. Oppdragsgiver ønsket å øke hotellets kapasitet på overnatting, bevertning og arrangementer, samtidig som bevaringsinteressene ved det historiske hotellet skulle ivaretas og videreføres. Bygget er et kjent landemerke og kjært turmål for både fjellvandrere og bilturister. Hotellet ligger langs Fylkesveg 655 som en del av et rekketun i jordbrukslandskapet og med et tidstypisk utrykk i sveitserstil tross flere ombygginger.

Hotellet er regulert til spesialområde bevaring og SEFRAK-registrert. Reguleringsendringene viderefører hovedformålet i gjeldende reguleringsplan med bevaring av hotellet og kulturmiljøet og har foregått i tett samarbeid med Fylkeskonservatoren i Møre- og Romsdal. Det tilrettelegger for utvidelse av anlegget med tilbygg til selve hotellet, en ny driftsbygning og et klyngetun med mindre bygninger i lokal byggeskikk, samt en landskapshage vest for hotellet mot Norangsfjorden.

Hotel Union Øye ble oppført i 1891 der hele bygningen ble levert av trevareprodusenten M. Thams & Co i Trondheim fra katalog som et «ferdighus» av sin tid. Det er antatt tegnet av Christians Thams eller Finn Knudsen som var ansatt i firmaet 1890-1893. Området ble et yndet reisemål for konger, aristokrater og andre rikfolk sent 1800- til tidlig 1900-tall. Hotellet ble bygd til og endret på slutten av 1920‐ og 30‐tallet med et tilbygg i et funkisinspirert bygningsvolum, men med sveitserdetaljer. Videre ble en halvvalmet tverrgavl revet og taket ombygd for flere rom med et takoppløft og nye tårn med sveitserdetaljer.

I denne nye utbyggingen er intensjonen at hotellanlegget skal framstå både stil- og volummessig harmonisk i forhold til eksisterende bygninger og omgivelser i bygda. Tilbyggene ved Hotel Union Øye er gitt kvaliteter som supplerer og tilpasses den bevaringsverdige hovedbygningen for å underbygge dets unike historie og atmosfære. De nye tilbyggene mot øst og nord er i oppsluttende stil til sveitserhotellet og «funkisvolumet». I dialog med antikvariske myndigheter er den halvvalmede takformen hentet inn igjen. I tillegg omfatter utvidelsen frittliggende nybygg med overnattingsrom i et klyngetun med referanse til lokal byggeskikk. Også en ny driftsbygning med forsamlingslokaler og ulike driftsfunksjoner for hotellet har referanser til gårdene og byggeskikken i Norangsdalen.

Utvikling av hotellanlegget er utført i nært samarbeid med Grindaker AS og Arkadia Landskap. De har hatt ansvaret for utforming av landskapsplanen og uteområder rundt hotellanlegget, samt innpassing av en skredvoll i landskapet mot nord. Hamptons Conservatories har utformet og levert oransjeriet. Corniche Interior Design har stått for interiørprosjektering og Kvalsund Ingeniører, Norconsult, Firesafe og Sunnfjord Geo Senter har ivaretatt alle ingeniørfag. Klyngetunet er detaljprosjektert av Knut Brekke Siv Ark og Sporstøl Arkitekter.

Status

Plan vedtatt i 2020, prosjekt under oppføring

oppdragsgiver

Hotel Union AS, Flakk gruppen og HS Bygg AS

kontorets rolle

ARK, SØK og REG

type

Hotell, bevaring, regulering

Areal

Planområde ca. 26 daa