Scroll Top

Nordseter Skole

Rehabiliteringsprosjekt med høye miljøkrav

Nordseter skole ligger i bydel Nordstrand i Oslo, og er en kombinert barne- og ungdomsskole for 1. -10. trinn. Prosjektet er en ambisiøs totalrehabilitering av ungdomsskolebygget fra 1969 med 6-paralleller (540 elever). Bygget, som er oppgradert til en fremtidsrettet, moderne og klimavennlig skole, inneholder i tillegg til undervisningsrom også en del fellesarealer som tjener både barne- og ungdomsskolen, som Aula, gymsal, personalrom, lærerarbeidsplasser, ressurssenter, skolehelsetjeneste, og vaktmesterkontor.

Bygget var nedslitt og utdatert men byggherren valgte å satse på rehabilitering istedenfor riving og nybygg. Det ble tidlig i prosjektet satt en høy miljøambisjon og prosjektet ble bl.a. pilot for utslippsfri byggeplass i Oslo Kommune. Den opprinnelige omfattende bærekonstruksjonen i betong er beholdt og bidrar til et redusert klimagassutslipp sammenlignet med nybygg. Øvrige deler av bygget er skiftet ut til fordel for mer moderne og funksjonelle løsninger.

Den nye skolen er preget av bærekraftige valg hvor arkitektur, materialer og innredning skal holde over tid. I skolens fasade og på tak er det solceller som vil være med på å dekke en stor del av skolens energibehov, mens teglfasaden bidrar til lang levetid og enkelt vedlikehold. De bygningsintegrerte solcellepanelene i fasaden er utformet for prosjektet som en integrert del av byggets uttrykk.

Innvendig er materialene også robuste og valgt med omhu for et godt inneklima; dette omfatter både rehabilitering av eksisterende terazzotrapper og betongvegger og nye linoleumsbelegg, tekstiler i ull, trespiler og treullplater.

God kommunikasjon og orientering gjennom transparens og materialbruk

Bygget fra 60-tallet hadde en stram og ryddig struktur, med tilfluktsrom og gymsal over i kjernen, samt en sone med undervisningsrom som er gruppert rundt den på alle fire sider. Men det var veldig vanskelig å orientere seg i den på grunn av lange og lukkede korridorer, tette vegger og dører, og en monoton utforming. Et viktig grep ble å etablere tydelige siktlinjer gjennom bygget, skape forbindelser til omgivelsen ute, samt å åpne opp visuelt mellom korridor og undervisningsrom. Små gløtt inn i trapperom og sekundærrom ble også etablert for å skape variasjon og transparens.

Glassfeltene i den nye fasaden er ført helt opp til etasjeskillene og i undervisningsrommene er himlingshøyden maksimert ut mot ytterveggene, for å optimalisere innslipp av dagslys,

Skolen trengte også en oppgradering av alle arealer og kommunikasjonsveier for å ivareta krav til Universell Utforming på en god måte. Ny heis ble plassert i tilknytning til byggets hovedinngang, trapperommene fikk tilfredsstillende markering tilpasset eksisterende terrazzobelegg, nye ramper for å ivareta nivåforskjeller og halv-etasjer, det ble etablert tilstrekkelig luminanskontrast, god belysning og akustikk, samt tilpasset skilting.

Høy tverrfaglig kompleksitet og tekniske løsninger

Skolen ble oppgradert til passivhus, takene ble etterisolert og det ble valgt en fasadeløsning (courtainwall) som kunne monteres utenfor eksiterende bæresystem i betong for å minimere kuldebroer. Bygget har en svært lav etasjehøyde og prosjektet jobbet tidlig tverrfaglig i BIM-modeller for å finne optimale løsninger for føringsveier. Et stort nytt teknisk rom ble etablert på taket over gymsalene i kjernen. Derfra føres installasjoner via taket ned i store vertikale sjakter, som så fordeler luften videre i kanaler med små dimensjoner. Med dette grepet var det mulig å etablere gode romhøyder i undervisningsrommene.

Planløsning som tilrettelegger for ulike læringsformer og aktiviteter

Skole med sitt uteområde har blitt et fint samlingspunkt for nærmiljøet og elevene får tilgang til mange av ungdomsskolens arealer både til pausetider og på ettermiddagen.

Det er lagt vekt på at alle arealer skal kunne brukes på ulike måter og være hyggelige steder å være. Elevgarderobene har integrerte benker og fargebruk i tråd med byggets konsept. Lærings- og ressurssenter er knyttet opp mot elevtjenester og tilrettelagt opplæring med en variert innredning. Den utvidete aulaen er skolens storstue med rom for alle, både gjennom skoledagen og på kveldstid og i helger. Her kan elevene samles, henge i en stor og raus plassbygget sofa eller spille spill, samtidig som rommet er godt egnet til å samle klasser, ansatte og foresatte.

 

Bygget ble kåret til månedens bygg av Grønn Byggallianse i august 2019. Les omtale her. https://nyheter.byggalliansen.no/news/maanedens-prosjekt-august-2019-nordseter-skole-379012

Status

Ferdigstilt 2019

Kontorets rolle

Ansvarlig arkitekt og ansvarlig søker i fasene forprosjekt, detaljprosjektering, anbudsunderlag NS3420 og oppfølging utførelse og overlevering

oppdragsgiver

Undervisningsbygg Oslo KF

type

Skole, totalrehabilitering

Areal

8750m2