Scroll Top

Aurveien 26

Planområdet utgjør 22,8 daa og ligger sentralt i nordre del av Aursmoen sentrum i Aurskog-Høland kommune. På området er det eksisterende næringsbebyggelse i form av eldre lager- og produksjonsbygg, bensinstasjon og kombinert næringsbygg/bolig. Planforslaget tilrettelegger for oppføring av leilighetsbebyggelse i samsvar med overordnede planer og regionale retningslinjer for bærekraftig tettstedsutvikling og fortetting i sentrumsnære områder.

Det foreslås oppføring av leilighetsbebyggelse i 4 til 6 etasjer med tillatt grad av utnytting %BYA=50%. Leilighetsbebyggelsen foreslås med variert utforming, herunder lamellstrukturer, punkthus og svalgangshus. Bebyggelse i 6 etasjer foreslås plassert mot næringseiendom i nord, og avtrappes til 4 etasjer i sør og vest med tilbaketrukket øvre etasje langs Klokkerveien for å hensynta tilliggende villabebyggelse. Med utgangspunkt i foreløpige leilighetsplaner vil det kunne innpasses 214 leiligheter med varierende størrelse fra 2‐4‐roms med variasjon i planløsninger og leilighetstyper, som legger til rette for et variert bomiljø. Med foreslått orientering og utforming av leilighetsplanene vil boligene få gode lys‐ og solforhold, og alle boligene vil få romslige private uteplasser på terreng, balkong eller takterrasser.

Ved utforming og utvikling av Aurveien 26‐34 har målsettingen vært å skape et bomiljø som sikrer gode bokvaliteter både når det gjelder boligene og uteoppholdsareal, samtidig som krav til arealeffektiv utnyttelse ivaretas i samsvar med overordnede føringer. Foreslått utforming sikrer store og sammenhengende uteoppholdsareal, som er lett tilgjengelige for alle beboere i området. Totalt tilgjengelig uteoppholdsareal på terreng, balkong og takterrasser utgjør 50 m2 per bolig, og ligger godt over krav i gjeldende områderegulering. Utearealene er utformet som interne gangforbindelser, oppholdsareal, torg, grøntarealer og lek‐ og aktivitetsområder med gode lys‐ og solforhold, samtidig som de ligger avskjermet for trafikkstøy.

Parkering foreslås hovedsakelig etablert i parkeringskjeller under bebyggelse og uteoppholdsareal, som vil begrense nedbygging av uteoppholdsareal og bilbruk på planområdet. Med områdets sentrale beliggenhet med gangavstand til bussholdeplass og det meste av handels‐ og servicefunksjoner man trenger i hverdagen, foreslår maksimalt 1,2 parkeringsplass per bolig, samtidig som det er angitt differensiert p‐krav i forhold til leilighetsstørrelse.

Status

Reguleringsplan vedtatt juni 2023

oppdragsgiver

Finstadbru AS

kontorets rolle

Regulering og skisseprosjekt

type

Bolig, nybygg, regulering

Areal

Planområde ca. 22,8 daa