Scroll Top

Fjellgata 30

Fjellgata 30 prosjektet ligger i overgangssonen mellom murbyen og småhusbebyggelsen på Rodeløkka. Den omkringliggende bebyggelsen stammer fra forskjellige tidsepoker, og kjennetegnes av stor variasjon i bygningstyper, høyder og volum, formspråk og materialbruk. Nord for Dælenenggata og direkte øst for planområdet dominerer boligbebyggelse i fem til syv etasjer i rød tegl, oppført i 1930-årene. Sørøst for planområdet tar den mer selvgrodde småhusbebyggelsen på Rodeløkka til.

Prosjektet består av to sammensatte bygningskropper med hovedretning parallell med Fjellgata. Høydene på bygningskroppene varierer mellom fire og seks etasjer, samt en underetasje, der de øverste etasjene er inntrukne. Under bakken er det etablert garasjekjellere og boder i 2 plan, innkjøring i underste etasje fra Gøteborggata.

Utformingen tar utgangspunkt i kvartalets plassering i overgangssonen mellom kvartalsbebyggelsen på Dælenenga og trehusbebyggelsen på Rodeløkka. Det synes naturlig å knytte ny bebyggelse primært til teglbyen samtidig som den tilpasses trehusbyen i sør. Byggenes hovedvolum er derfor i hovedsak utført i tegl, med innslag av tre og puss.

Til hvert av byggene er det lagt tverrstilte fløyer mot nord, som hver er én etasje høyere enn hovedkroppene markert med lettere pussede overflater. Dette både for å bringe lettere og lysere materialer inn mot gårdsrommet, hvor vi ønsker å ha et mykere preg med gode og lyse oppholdsarealer, og for å understreke de vertikale brytningene av bygningskroppene. Pussfargene variere noe avhengig av om de vender mot omgivelsene, eller inn mot områdets fellesarealer for å gi byggene noe ulik karakter og variasjon. De tverrstilte fløyene bidrar også til forhøyet bokvalitet idet de gir solinnfall fra, og utsyn mot, flere retninger. Prosjektet rommer en stor andel gjennomlyste og tosidig belyste leiligheter.

Bebyggelsesmønstret åpner opp kvartalet og muliggjør etableringen av det store, åpne gårdsrommet som vender mot sør og som får gode solforhold.  Bygningene følger og tilpasser seg omgivende høyder i terreng. Det betyr at nordre del av området vil utgjøre en horisontal flate, mens man mot det indre gårdsrommet får et fall i terrenget som åpner seg mot syd. Langs søndre del av byggeområdet forsterkes dette av ny gangvei som starter i Fjellgata fra kote +46.8 moh til laveste punkt inn mot Gøteborggata på ca. kote +38,5 moh.

Prosjektet har 135 leiligheter, og ble ferdigstilt våren 2018

 

 

 

 

 

Foto: Gaute Gjøl Dahle

Status

Midlertidig brukstillatelse januar 2018

oppdragsgiver

Fjellgata 30 KS

JM Norge AS

kontorets rolle

Ansvarlig ARK, SØK, regulering

type

Bolig

Areal

17 000 m2

Verdi/Byggekostnad

350 000 000,-