Scroll Top

Vestsiden Ungdomsskole

Den ny Vestsiden ungdomsskole i Kongsberg, «Sløyfa», er tenkt som del av en ny park for Hasbergtjerndalen. Bygget er utformet som et endepunkt for gang- og sykkelforbindelse gjennom denne parken og danner et sentralt ankerpunkt for hele området.

Denne forbindelsen og bevegelsen forlenges gjennom skolens indre rom og ender opp i bibliotekrommet med et stort utsiktsvindu mot Lågen, noe som danner et knutepunkt, en sløyfe, som binder sammen byens vest- og østside.

Konseptet bygges opp med et hovedvolum dannet av en regulær firkantet boks i to etasjer plassert i øvre del av terrenget, med åpninger både horisontalt og vertikalt, og utkragede deler som gir form til det viktige knutepunktet. Dette volumet kobles til mindre bokser som fungerer som en nedskalering av bygningen mot eksisterende bebyggelse. Integrert med hovedvolumet men artikulert som en egen stor boks, ligger en flerbrukshall på nedre del av terrenget, med en takflate som utnyttes som takterrasse.

Bygningsfasadene er utformet slik at den nedre delen mot bakken har teglmateriale, mens volum som legger seg oppe på og over teglvolumene har en trekledning. Dette gir en referanse til den gamle skolen og til den historiske bebyggelsen langs elvedraget, hvor det ofte er en murt nedre del med tremateriale på øvre del av bygningen. Vindusbåndene ved teglvolumer er forskjøvet i forhold til hverandre for å skape dynamikk i fasaden.

 Innvendig organisering

Den nye ungdomsskolen bygges for 480 elever som fordeles på 5 parallelle trinn, en innføringsklasse og en avdeling for elever med spesielle behov.

Inngangen til skolen leder inn til et stort garderobeområde i sentrum av bygget, tenkt som et startpunkt hvor alle skifter til innesko. To store lyssjakter i to etasjer åpner garderobeområdet mot himmelen og bidrar med dagslys og ekstra romkvalitet.

Videre kommer man til et stort samlingsrom med amfiløsning og ender opp i biblioteket i 2.etasje og det store vinduet åpent til Lågen. Samlingsrommet er skolens «hjerte», der alle byggets viktigste funksjoner møtes og sambrukspotensialet utnyttes maksimalt.

Trinnarealer er lagt som en U-form rundt det indre samlingsrommet og garderobeområdet. Dette gir en optimal nærhet mellom klasserom og fellesareal i bygget.

Spesialundervisningsrom som kunst- og håndverk m.m. er lagt som en egen fløy langs flerbrukshallen. Denne fløyen ender i spesialavdeling, utformet som et eget 1-etasjes volum, med egen inngang og eget uteområde.

Dagslys, menneskelig skala og dynamiske rom er sentrale elementer i skolen.

Prosjektet legger til rette for aktiv bruk også etter skoletid, og blir dermed en viktig del av nærmiljøet.

Miljøforhold

Bygget prosjekteres med tanke på lavt energibehov og skal BREEAM-sertifiseres med nivå «Good». Skolebygningen er tenkt oppført i massivtre og flerbrukshall massivtre og limtre. Det vil derfor få et mye mindre klimagassutslipp en et tilsvarende bygg i betong og stål. Energiløsning for bygget inkluderer solceller på takflater og veggflater, samt batterirom og brønnpark.

Gjenbruk av materialer

Det er vurdert gjenbruk av tegl fra eksisterende skole. Ved riving har det vist seg vanskelig og veldig tidkrevende å rive og rense tegl slik at disse kan brukes om igjen. Det vil derfor bare bli gjenbrukt tegl i et begrenset omfang.

 

Prosjektet er gjennomført i samarbeid med DRMA arkitekter AS.

 

Priser:

KLP Klimapris 2019

Kongsberg Kommunes Arkitekturpris 2019

status

Konkurranse vunnet, sammen med DRMA og 1:1 landskab, i 2017

Pågående, ferdigstilles til skolestart 2019

oppdragsgiver

Kongsberg kommunale eiendom KF (KKE)

kontorets rolle

Ansvarlig ARK, SØK

type

5-parallell ungdomsskole

Areal

6 900 m2

Verdi/Byggekostnad