Marianne Guriby Dahl

Lambertseter planavgrensning

21 nov: Lambertseter skole – oppstart regulering

Lambertseter skole – oppstart regulering

Varsel om oppstart av planarbeid med konsekvensutredning for Lambertseter skole, Langbølgen 22 m.fl. i bydel Nordstrand, Oslo

 

Detaljregulering

Det varsles oppstart av planarbeid for detaljregulering av arealer knyttet til Lambertseter skole med omgivelser. Planarbeidet varsles i samsvar med PBL § 12-8 og med mulighet for parallell behandling av byggesak, jf PBL §§1-7 og 12-15. Ved parallell behandling av byggesak vil nabovarsling legges ut til offentlig ettersyn samlet med plansaken, og det blir ikke ny nabovarsling i byggesak, dersom denne er i tråd med endelig, vedtatt plan.

Planområde og hensikt

Utdanningsetaten har gitt Oslobygg KF i oppdrag å oppdatere reguleringsplanen for Lambertseter skole for å legge til rette for rehabilitering og utvidelse av skolen. Gjeldende reguleringsplaner for området er gamle og inneholder få føringer, og kan derfor ikke legges til grunn for fremtidig utvikling. Mindre deler av tilliggende friområder og trafikkareal er tatt med i planområdet for å sikre trafikksikker adkomst, vurdere justering av grenser mellom friområde og skole samt for å sikre naturverdier og viktige gangveier reguleringsmessig.

Lambertseter skole skal opprettholdes som en barne- og ungdomsskole med tre paralleller og spesialavdeling. Skolens bygninger har sterkt behov for rehabilitering og det er også behov for utvidelser for at skolen skal tilpasses moderne pedagogikk og skoledrift. Bevaringsverdier i det opprinnelige skoleanlegget fra 1950-årene skal vurderes i planarbeidet, og hoveddelen av bebyggelsen skal rehabiliteres og oppgraderes. Skolens utearealer skal oppgraderes og få et grønnere preg enn dagens situasjon, og det skal sikres trygg framkommelighet for myke trafikanter.

Vurdering av behov for konsekvensutredning

Planarbeidet er vurdert mot både Plan og bygningslovens §4-2 og Forskrift om konsekvensutredninger §8 og §10. Det er vurdert at planforslaget kan gi vesentlige virkninger for det verdifulle kulturmiljøet Lambertseter skole, og det skal derfor utarbeides konsekvensutredning av planforslagets påvirkning på verneverdier.

Åpen ettermiddag/kveld på skolen

Alle som er interessert i utviklingen av Lambertseter skole inviteres til å komme innom «åpen ettermiddag/kveld» i vestibylen innenfor hovedinngangen på skolen tirsdag 29. november mellom kl. 15.30 – 18.30. Da vil representanter for kommunen og fagkyndig være til stede og fortelle om planprosessen og prosjektet og svare på spørsmål om arbeidet.

Spørsmål eller innspill til planarbeidet

Spørsmål eller innspill til planarbeidet kan stilles til Enerhaugen Arkitektkontor AS, v/Lena Johansson, Trondheimsveien 100, 0565 Oslo, e-post: l.johansson@enerhaugen.com, tlf. 940 91 685.

Frist for innspill er 18.12.2022.

02 mai: Bystyret i Oslo vedtar detaljregulering for Grønvollkvartalet

Bystyret i Oslo godkjenner reguleringsplanen for Grønvollkvartalet. Nordr kan nå realisere 400 nye miljøriktige og fremtidsrettede boliger i et nytt nabolag på Helsfyr.

Enerhaugen Arkitektkontor har vært reguleringsarkitekt og bistått Nordrs forslag til reguleringsplan for Grønvollkvartalet. Når det nå endelig er vedtatt, kan Enerhaugen Arkitektkontor fortsette arbeidet med dette omfattende prosjektet og skape et helhetlig, levende nabolag på Helsfyr.

Prosjektet ligger meget sentralt på Helsfyr, med Fyrstikktorget som nærmeste nabo og består av ca 400 boliger, barnehage og omkring 2000 kvadratmeter med butikk- og kontorareal. Det skal etableres et nærmiljølokale til beste for nabolaget, og det legges vekt på å få til spennende og utadrettet virksomhet for å skape nytt liv i området.

Nordr ønsker at prosjektet skal få en tydelig og litt annerledes profil med felles takterrasser for dyrking av mat, broer mellom bygg på takplan, og BREEAM miljøsertifisering. Vi ser frem til å bistå Nordr videre i dette arbeidet.